เวลามาตรฐานประเทศไทย
โดย กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ
12:15:27
เทียบเวลามาตรฐานผ่านทางระบบ Internet โดยใช้ NTP Server
สามารถ Synchronize เวลาได้ที่ NTP Server : time.navy.mi.th และ time2.navy.mi.th